Τρόποι αποστολής/παράδοσης

5. Παράδοση και παραλαβή
            5.1 Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται ταχυδρομικά είτε με παραλαβή από το κατάστημα της  Συμεων Καραγκιόζης ΙΚΕ. Η ημέρα και ώρα παράδοσης συμφωνούνται κατόπιν συνεννόησης  με τη εκάστοτε Μεταφορική Εταιρεία. Στην περίπτωση εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου για την παραλαβή, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρία με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, πριν από την αποστολή του προϊόντος, για την παραλαβή του από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αναφέροντας τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου.
            5.2. Η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τα προϊόντα στη διεύθυνση, την οποία αναφέρετε στην παραγγελία σας, το αργότερο εντός 20 εργάσιμων ημερών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Σε περίπτωση που για ειδικό λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν καταστεί εφικτό να τηρηθούν οι παραπάνω επιθυμητές προθεσμίες θα ενημερώνεστε εγκαίρως.
             5.3. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η παράδοση προϊόντων με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπει η ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ, θα πρέπει να προβείτε σε σχετική συνεννόηση με την εταιρεία και εφόσον εγκριθεί, να αναλάβετε τυχόν σχετικό κόστος.
             5.4. H κυριότητα των προϊόντων και ο κίνδυνος που τα αφορά μεταβιβάζεται σε εσάς μετά την παράδοσή τους σε εσάς.
            5.5  Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΚΕ  ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η εταιρεία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η εταιρεία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.
Τρόποι αποστολής/παράδοσης