Βρείτε το σε επιλεγμένους επαγγελματίες του κλάδου και καταστήματα.

Πάρτε το δικό σας τώρα

On Guard Against Bacteria, Naturally

Solar Sanitizer for pools and hot tubs

Reduce Chlorine by at Least 50%!

How You Use It

  1. 1. Put Card On Guard in your pool or hot tub after confirming chlorine/bromine is at 2 ppm
  2. 2. The next time you put chemicals in your water, reduce the amount you use by 50%
  3. 3. Keep reducing amount of chemicals by 50% if weekly water quality test results are OK (1‑2ppm for free chlorine and a pH of 7‑8)

How It Works

Our BioPhotonX UV Light Conversion Technology captures and magnifies UV light and breaks down portions of the water molecules that reform to create Free Radicals that attack, weaken and inhibit reproduction of your pool’s bacteria

How You Use It

  1. 1. Put Card On Guard in your pool or hot tub after confirming chlorine/bromine is at 2 ppm
  2. 2. The next time you put chemicals in your water, reduce the amount you use by 50%
  3. 3. Keep reducing amount of chemicals by 50% if weekly water quality test results are OK (1‑2ppm for free chlorine and a pH of 7‑8)

How You Know It’s Working

Your water test kit will show you if there is still an acceptable level of free chlorine/bromine (1‑2 ppm) available to fight bacteria. If your test kit shows that you are still in the “ideal” range, you know your Card On Guard is working.